Выберите офис
пр-т Московский 89

ул Оранжерейная №3Е

Находимся с тыльной стороны здания на территории новой почты.

63581 :: SIDEM

Описание

SIDEM 63581

Шаровая опора

Шаровая опора

Шаровая опора

Шаровая опора

Шаровая опора

SIDEM VW Шаровая опора с креплением нижн.лев./прав.T5 03-

SIDEM VW Шаровая опора с креплением нижн.лев./прав.T5 03-

 

Интернет-магазин предлагает купить запчасть 63581 производства SIDEM, чтобы осуществить покупку необходимо, выбрать наиболее интересующую Вас позицию - разные поставщики предлагают различные условия покупки деталей: разнообразные сроки поставки, цена и т. д. Так же мы предлагаем осуществить заказ автозапчастей 63581 - SIDEM из Эмиратов и Соединенных Штатов, сроки поставок не много увеличиваются, но мы гарантируем, что найдем практически любую деталь даже на эксклюзивный автомобиль.

 

Цены
НаправлениеСрокНаличиеЦена,грн.Купить
Заказы до 14:00 0 дн. 8 344 грн
Заказы До 16:30 1 дн. 12 356 грн
Заказы До 15:00 0 дн. 2 356 грн
НЕТ ВОЗВРАТОВ Заказ До 14:00 2 дн. 1 398 грн
Заказы До 15:30 0 дн. 1 344 грн
Заказы До 15:30 0 дн. 3 344 грн
Заказы до 13:00 0 дн. 4 326 грн
1 дн. 10 326 грн
Бренд
Производитель: SIDEM
Страна: Бельгія
Производство: кермові наконечники, кульові опори і інші компоненти підвіски і рульового управління
Сайт: http://www.sidem.be/activities.php

 

Вже більше70років компаніяSIDEMуспішно виробляєкермовінаконечники,кульовіопориііншікомпонентипідвіскиірульовогоуправління.SIDEMспочатку бувфабрикоюз виробництвачастинпідвіскидлялегковихавтомобілів.Вданий час компаніяSIDEMрозташованавRoeselare(Бельгія) і єавторитетнимконкурентомвобластірульовогоуправлінняіпідвіски.Близько90% продукціїSIDEMвідправляєтьсянаекспорт.

SIDEMмає клієнтіву всіхкраїнахЄвропейськогоекономічного співтовариства,атакожвіншій частиніпланети:від ПівденноїАфрикидопівденноїАмерикита НовоїЗеландії,що,безумовно,говоритьпро широкуноменклатурівиробленоїпродукції.Aсортіментмаєпершоряднезначенняпризадоволенніпопитудистриб'юторівіавтовиробниківу всьомусвіті.SIDEMзаймає однез провіднихмісцьвЄвропіза асортиментомкомпонентіврульовогоуправлінняіпідвіски.

ВасортиментіпродукціїSIDEM

 •      наконечникирульовихтяг
 •      тягикермові
 •      тягистабілізатора
 •      втулкистабілізатора
 •      опорикульові
 •      важеліпідвіски
 •      сайлентблоки
 •      пильовикирульовогомеханізму

Компонентирульовогоуправління.

SIDEMдлявиготовлення своїхдеталейвикористовуєтількивисокоякісніматеріали відретельно відібранихпостачальників.Всіматеріалистроговипробовуються,амеханізмипроходятьрегулярніперевіркинавідповідність.КомпаніяSIDEMмаєсертифікатвідповідностіEN ISO9001і виробляєсвої вироби,строгодотримуючись стандартівISO.SIDEMпропонуєкермовітяги,наконечникирульовихтягіпильовикикермовихтяг.

Елементипідвіски.

SIDEMвиробляєкульовіопориіелементипідвіскивжебільше п'ятдесяти років.ЗавдякитриваючомурозвиткуSIDEMмає міцніпозиціїнасвітовому ринку.Всівироби відповідаютьтехнічнимвимогам виробниківза якістю іточностівиготовлення.Асортиментвключаєвсе різноманіттяелементівпідвіски:кульовіопори,важелі.

Гумово-металевівироби.

SIDEMпропонує великийвибір виробівдлявітчизнянихавтомобілівта іномарок:сайлентблоков,опордвигунаікоробкипередач,елементівстабілізатора.Виробивідповідаютьтехнічнимвимогамавтовиробників,мають високіекплуатаціонниевластивості,надійністьідовговічність.

Захиснічохли(пильовики).Предназначенидлязахистуробочихповерхоньелементіврульовогоуправлінняіпідвіскиавтомобілявідбруду,забезпечуючинеобхіднийтермін службивсього виробу.Заміназношеногопильовикаобходитьсянабагатодешевшезаміникульовоїопориабонаконечника.Пропонуютьсяпильовикидлярульовихрейок.

КомпаніяSIDEMє постачальникомнаринкуавтомобільноїпромисловості,що випускає продукціюдляпідвищеної безпекинадорогах.Протягом70роківSIDEMщодняпрагнедовестикерування автомобілемдодосконалості,тому щокожнадетальмає значення ібудь-якадрібницяприймаєтьсяврозрахунок.

Досконалістьдосягаєтьсяшляхом проектування,контролю тапідтримки,якіза запитомздійснюютьсявідділомдослідженьі розробкифірмиSIDEM.У своїйроботіштатфахівцівпоєднуєпередовідосягнення технології,програмнезабезпеченнядляпросторовогомоделюванняUnigraphicsі десятиліттянакопиченогодосвіду,щозабезпечуєвідповідність всьогоасортиментупродукції вимогамОЕ.Більше 30новихрозробок,здійснюванихкомпанієющомісяцята випробувальне обладнання,яке гарантуватимедотриманняусіх стандартівбезпеки, якості танадійності,роблятьпродуктиSIDEMнезаміннимипривиборібудь-якихдеталейрульовихмеханізмівіпідвіски.

Технологіївиробництва, прийнятінавсіхзаводахSIDEMвідрізняютьсясвоїм жорсткимконтролемякості продукції.Регулярніперевіркитехнологійвиробництванаїхвідповідністьвимогамдо оригінальноговиробництву, відстеженнялабораторієюзаводуякостісировинивідпостачальників "навході",коликожна (!)Партіясировинипроходить складнупроцедуруекспертноїоцінкинаякість,атаксамонайжорстокішийконтрольякостісвоєїпродукціїнавиході -всі цізусилляSIDEMздобулицієї компаніїзаслужену повагуз бокупрофесіоналів.

Востанні роки20-гостоліття компаніяSIDEM,розширюючивиробництвоі прагнучидо підвищення якостіпродукції тавпровадженнюновітніхтехнологійі матеріалів,повністюпереозброїлаіснуючізаводиізапустиланове виробництво.До 1998 рокувсізаводиSIDEMотрималисертифікаціюISO,щопідтверджує високийрівень якостіі забезпечуєвідповідністьтехнологійвиробництва вимогамрозробників довипускається.Відмінноюособливістюпродукціїоновленоговиробництва,крім високихстандартів якості танадійності,стало те,що теперSIDEMпоставляєвисокоякіснупродукціюдлябудь-яких автомобілів.

Середчисленнихпричин,за якимиклієнтив усьомусвітізупиняютьсвійвибірнапродукціїSIDEM,впершучергу,можнавиділитинаступні:

 1.      Відмінне співвідношенняціна-якість
 2.      Широкийасортиментпропонованоїпродукції
 3.      Європейськийвиробник- постачальникконвеєрногоавтовиробництва
 4.      Багаторічнийдосвідфірми-виробникасамевобластіелементівпідвіскиірульовогоуправління
 5.      Стабільну і високуякістьвиробів
 6.      Зручнаі якіснаупаковка
 7.      Постійно розширюєтьсяасортимент
 8.      Використанняу виробництвіновітніхтехнологій
 9.      Зручнічіткіідокладнікаталогипродукції

БельгійськафірмаSIDEMзасвоюбільшніж70-річнуісторіювиконала шляхвід невеликоїфабрики допровідноговиробникаелементівпідвіскиірульовогоуправлінняавтомобілів.

СьогодніпродукцієюSIDEMкористуються нетількисервісністанції абоприватним власникам,як це було50років тому,алеіпровідні світовіавтовиробники,яківикористовуютькомплектуючі,що поставляютьсяSIDEM,насвоїх основнихконвеєрах.

Можнаговоритипро те,щокомплектуючіSIDEMдлявеликої кількостіавтомобільнихмарокє оригінальними,прицьому успішноконкуруючинаринку знеоригінальнимизапчастинамиза ціною.

Девізкомпанії "Мипіклуємосяпро Вашу безпеку!"Технологіївиробництва, прийнятінавсіхзаводахSIDEMвідрізняютьсясвоїм жорсткимконтролемзаякістюпродукції (докладніше можнаознайомитисяврозділі «розробкаі виробництво»).

Востанні роки20-гостоліття компаніяSIDEM,розширюючивиробництвоі прагнучидо підвищення якостіпродукції тавпровадженнюновітніхтехнологійі матеріалів,повністюпереозброїлаіснуючізаводиізапустиланове виробництво.

До 1998 рокувсізаводиSIDEMотрималисертифікаціюISO,щопідтверджує високийрівень якостіі забезпечуєвідповідністьтехнологійвиробництва вимогамрозробників довипускається.

БутисхваленимОЕпостачальником- привілей,що накладаєна компаніюсерйозну відповідальність.SIDEMвжепоставляєоригінальнізапчастинидекількомпромисловимгігантам,щосвідчитьпро прихильністькомпанії своїмпринципамякостіта безпеки івизначає цілінамайбутнє.

У теперішній часSIDEMпрагнедо присвоєнняїйсертифікатаTS16949,безперервновдосконалюючиякістьпродукціїі використовуючиновітнітехнологіі.Качествопродукції,виробленоїSIDEM,підтверджено

 

Страна: Бельгия
Сайт производителя: www.sidem.be